Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen

03 augustus 2015
Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen
Verantwoordelijkheid student bij aanvragen aanpassingen">
Wanneer een student vraagt om aanpassingen, is het aan de instelling om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet. De vraag rijst wat dit voor de verhouding tussen de instelling en de student betekent. Heeft de student nog een eigen verantwoordelijkheid in het proces?

Wettelijk kader

Het onderwijs dient toegankelijk te zijn voor alle studenten. Dit principe is verankerd in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronisch zieken (WGBH/cz), waar verschillende verplichtingen zijn vastgelegd. Zo moeten aanbieders van onderwijs op grond van artikel 2 WGBH/CZ doeltreffende aanpassingen verrichten, tenzij deze aanpassingen in redelijkheid niet van hen kunnen worden gevergd. De instelling moet hierbij actief op zoek gaan naar mogelijkheden om belemmeringen van studenten weg te nemen.  

Verantwoordelijkheid student

Dit betekent echter niet dat studenten achterover kunnen leunen en geen eigen verantwoordelijkheid dragen. Hierover is recentelijk nog een oordeel gegeven door het College voor de Rechten van de Mens.

logo CvdRM 

De zaak betrof een studente met diabetes die behoefte had aan aanpassingen. Zij werd diverse malen gewezen op de te volgen procedure: een verzoek indienen bij de examencommissie (via studentendecaan). Tevens werd haar herhaaldelijk gevraagd om toe te lichten waarom ze door haar medische situatie behoefte heeft aan bepaalde aanpassingen. De studente reageerde niet op deze verzoeken van de instelling.

Het College voor de Rechten van de Mens stelde de onderwijsinstelling in het gelijk: er is geen sprake van verboden onderscheid. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de student is het volgende van belang:

  • Het is aan de student met een handicap of chronische ziekte om tijdig aan te geven dat hij behoefte heeft aan een doeltreffende aanpassing.
  • De student moet gebruik maken van de voorgeschreven procedures van de instelling.
  • De student moet desgevraagd informatie aanleveren over de aard van zijn functiebeperking en/of chronische ziekte en de doeltreffende aanpassingen die hij in dat verband nodig acht.

Het is aan de instellingen om studenten te informeren over de te volgen procedure en de verantwoordelijkheden van de student zoals hierboven beschreven.

Overleggen medische verklaring

In relatie tot het verstrekken van informatie komt vaak aan de orde of studenten een medische verklaring moeten overleggen. In verband met de privacy kan een student hiertoe niet worden verplicht. Het niet overleggen kan echter consequenties hebben voor de student. Als er namelijk twijfel bestaat vanuit de instelling over de handicap en/of chronische ziekte, is het aan de student om dit inzichtelijk te maken (zie bovengenoemde uitspraak). 

Als een student er moeite mee heeft dat zijn medische verklaring wordt opgeslagen en/of gekopieerd, kan een oplossing zijn dat de student de benodigde informatie alleen ter inzage voorlegt aan de instelling.

tekening sigmund2dsm 

 

Meer over dit onderwerp

Toegankelijk Toetsen en Examineren

Soms zijn bepaalde toetsvormen voor studenten met een functiebeperking niet geschikt: bijvoorbeeld een dove student die geen luistertoets kan maken. Alternatieve routes zijn dan geboden. De uitdaging voor instellingen ligt in het bieden van alternatieven waarbij de student aan dezelfde eindkwalificaties voldoet.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies