Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid
">
Digitale diensten kunnen heel handig zijn als je een handicap hebt, maar ze kunnen ook mensen uitsluiten, bijvoorbeeld als je niet goed kunt horen, zien of lezen. Digitale toegankelijkheid is daarom heel belangrijk om de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.

Zelf aan de slag
Beleid
Webrichtlijnen
Filmpjes drempelvrij onderwijs 

Zelf aan de slag

Onderstaande tips zorgen ervoor dat uw webteksten, e-mails en wordbestanden beter toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld studenten met dyslexie, visuele beperkingen, autisme en auditieve beperkingen.

  • Gebruik de meest simpele taal die mogelijk is
  • Leg jargon en andere moeilijke woorden uit
  • Gebruik beschrijvende koppen en tussenkoppen en begin voor elk nieuw onderwerp een nieuwe alinea
  • Begin een tekst met de belangrijkste informatie
  • Geef plaatjes een alt-tekst of bijschrift en leg ook in tekst uit wat er op de afbeelding/in de grafiek/in het schema/via de animatie te zien is
  • Gebruik niet enkel kleur om bijzondere tekst te markeren
  • Gebruik tabellen niet om een tekst op te maken of overzicht in een tekst te creëren, gebruik ze alleen om data te verwerken (en maak ze dan toegankelijk op)
  • Maak gebruik van de opmaakprofielen (bijvoorbeeld Kop1) om bijzondere tekst te markeren, doe dit niet door delen van de tekst vet of groter te maken
  • Kies voor een schreefloos lettertype (zonder ‘haakjes’ aan de letters)
  • Let op: bij het gebruik van video en audio is officieel ondertiteling en audiodescriptie nodig. Stel verschillende bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld een video, een stroomschema en een beschrijving in tekst.

Zie ook het dossier over toegankelijk leren op de site van Dedicon. Met informatie over het toegankelijk aanbieden van lesmateriaal. Onder andere over: welke vorm je kunt kiezen om iets te presenteren, de leesbaarheid van teksten en de mogelijkheden voor leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of een visuele beperking) om het aangeboden materiaal te kunnen gebruiken.

Wie gebruik maakt van een CMS of materiaal maakt voor een ELO heeft veel aan het handboek van The Internet Academy: www.theinternetacademy.nl/gratis-lesmateriaal/

The Internet Academy biedt ook een document aan waarmee Word-bestanden toegankelijk kunnen worden gemaakt. Het grootste deel van deze informatie kan ook gebruikt worden om e-mails vanuit Outlook toegankelijk te maken: www.theinternetacademy.nl/gratis-lesmateriaal/ 

Beleid

Steeds meer instellingen voor hoger onderwijs nemen in hun beleid voor studenten met een functiebeperking op dat hun digitale diensten toegankelijk moeten zijn voor alle studenten en dat digitale leer- en werkomgevingen, registratiesystemen, websites en intranet aan de webrichtlijnen moeten voldoen.

Voor het hoger onderwijs is het maken van een beleidsplan voor studeren met een functiebeperking een wettelijke verplichting in het kader van de accreditatie. Het opnemen van digitale toegankelijkheid daarin is niet verplicht. Wel is het opnemen van digitale toegankelijkheid  een aanbeveling uit het adviesrapport 'Meer mogelijk maken' over de verbetering van de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het hoger onderwijs.

Overheid en semi-overheid zijn verplicht hun digitale diensten toegankelijk (webrichtlijnen 2, niveau AA) aan te bieden. In 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens geratificeerd. Digitale diensten moeten gelijkwaardig bereikbaar en bruikbaar zijn voor iedereen.

Webrichtlijnen

Er zijn verschillende webrichtlijnen. In Nederland worden op dit moment de Webrichtlijnen 2 ingevoerd, die bestaan uit drie niveau’s: A, AA en AAA. Tot 2015 mogen websites die al aan de webrichtijnen voldoen nog Webrichtlijnen 1 (niveau 1, 2 en 3) aanhouden als standaard. Wie voldoet aan niveau 1 van de Webrichtlijnen 1 of niveau A van Webrichtlijnen 2, voldoet ook aan het Keurmerk Drempelvrij.

Een tweede standaard is de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is de internationale standaard voor toegankelijkheid, die iets minder streng is dan de Nederlandse webrichtlijnen. De WCAG komt overeen met de Webrichtlijnen, maar aan de Nederlandse variant is een extra categorie toegevoegd. Ook de WCAG kent 3 toegankelijkheidsniveaus: A, AA en AAA.

Filmpjes drempelvrij onderwijs

Met alle digitale mogelijkheden kan ons onderwijs ervoor zorgen dat ook studenten met een functiebeperking goed kunnen studeren. Hiervoor zijn gerichte aandacht voor het lesmateriaal en de leeromgeving onontbeerlijk. In zeven filmpjes over het belang van digitale toegankelijkheid komen verschillende aspecten aan bod.
Naar de filmpjes

 

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies