Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Intermediaire organisaties studentenwelzijn

Intermediaire organisaties studentenwelzijn
">
Hieronder vindt u Intermediaire organisaties die zich bezighouden met studentenwelzijn.

College rechten van de mens
https://mensenrechten.nl/nl
We beschermen, belichten en bevorderen de mensenrechten in Nederland. Dat doen we onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.  

Ieder(in)
https://iederin.nl/
Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen. 

Inspectie van het onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/
Onze missie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. 

LBSCSH studentendecanen
https://sites.google.com/site/studentendecanenwo/home
Het Landelijk Beraad Studentendecanen WO (LBS-WO) is een beroepsvereniging van circa 55 studentendecanen in het wetenschappelijk onderwijs. In Nederland zijn er 13 universiteiten, waarvan de studentendecanen zijn verenigd in het LBS-WO. Het LBS-WO werkt samen met  het LOShbo (beroepsvereniging van HBO studentendecanen). Overlegpartner van o.a. DUO, UAF, Nuffic, IND, Handicap & Studie. Volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en levert een actieve bijdrage aan het wetgevingstraject. Studentendecanen werken, in het belang van de student, vaak nauw samen met de studieadviseur van de opleiding. De studieadviseurs zijn landelijk verenigd in de LVSA.

LOSHBO Expertgroep studeren met een beperking
https://www.loshbo.nl/
LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

LVSA
https://lvsa.nl/ 
De Landelijke vereniging van Studieadviseurs (LVSA) is een beroepsvereniging voor en behartigt de belangen van Nederlandse universitaire studieadviseurs. De LVSA is opgericht in 1984 en heeft ongeveer 550 leden. 

Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorg)
https://mantelzorg.nl/
Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Als familielid, buur, vriend of gewoon uit solidariteit. Mezzo is spin in het web van de informele zorg die mensen en organisaties met elkaar verbindt. 

Ministerie OCW
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Ministerie van Sociale Zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. 

Ministerie VWS
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

Nationale Jeugdraad (NJR)
https://www.njr.nl/nl/
Wij zijn de springplank van de nieuwe generatie. Wij willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of word changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. Laten we het doen. 

STIP
https://www.stipstudenten.nl/
Stichting Studenten Platform Nederland Stip is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip zich breder in, door ook een studenten- en scholierenplatform te zijn die begeleiding geeft aan studenten én leerlingen. Studenten voor studenten & leerlingen. 

Studenten ISO
http://www.iso.nl/
Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 730.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. 

Studenten Jongerenpanel
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/jongerenpanel/
Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP) zet zich in voor de 1,3 miljoen jongeren in Nederland met een chronische aandoening. De jongeren hebben de taak het programma Zorg én Perspectief, dat projecten en onderzoeken naar en voor jongeren met een chronische aandoening ondersteunt, te informeren en adviseren over de problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen en mee te denken over de oplossingen hiervoor. Maar daarnaast proberen zij om zowel in maatschappij als politiek meer aandacht en begrip te creëren voor de problemen van deze jongeren en samen te kijken naar oplossingen.

Studenten LKVV (landelijke kamer van verenigingen)
https://lkvv.nl/
De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 47 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland en vertegenwoordigt daarmee ruim 45.000 studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) in de breedste zin van het woord.

Studenten LSVB
https://lsvb.nl/ 
Wij komen op voor de belangen van heel studerend Nederland! We zetten ons in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.

Studerende moeders
http://studerendemoeders.nl/
Studerendemoeders.nl is een informatief kennisplatform voor & door (aanstaande) studerende moeders in het MBO, HBO, WO en professionals.
 Hier vind je alle nuttige informatie gebundeld over het (gaan) combineren van studie & kind. 

Transgendernetwerk
https://www.transgendernetwerk.nl/
Transgender Netwerk Nederland bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, een bureau met vijf parttime medewerkers en wordt ondersteund door zeer actieve vrijwilligers en stagiaires. Samen maken zij werk van de plannen die bijdragen aan de emancipatie van transgender personen. 

Vereniging Hogescholen
https://www.vereniginghogescholen.nl/
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 453.000 studenten en 48.000 medewerkers, en verzorgen 171 bachelor-, 92 master- en 95 Ad-opleidingen, verspreid over de zeven hbo-sectoren.

VSNU
https://www.vsnu.nl/
De maatschappelijke taak van universiteiten is het geven van hoogwaardig academisch onderwijs en het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek om daarmee te bouwen aan een sterke kennissamenleving. Belangrijke wetenschappelijke vragen voor de samenleving worden bestudeerd en zo mogelijk opgelost. Kennis wordt gecreëerd om tot innovatie te komen. Zo dragen de universiteiten bij aan een krachtige samenleving waarmee Nederland internationaal een vooraanstaande positie behaalt en behoudt.

113 Zelfmoordpreventie
https://www.113.nl/
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies