Beleid

Beleid
">
Hieronder vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan van handicap + studie.

Ons werk

Expertisecentrum handicap + studie biedt onderwijsinstellingen informatie/kennis, hulpmiddelen, scholing, advies, begeleiding en onderzoek. Dienstverlening handicap + studie:

  • Verzamelen en verspreiden van kennis, adviseren onderwijsinstellingen. Handicap + studie adviseert studenten, studentendecanen, andere stafmedewerkers, docenten en managers over studeren met een functiebeperking. Daarnaast geeft ze informatie over verschillende functiebeperkingen zoals autisme, dyslexie en AD(H)D. Handicap + studie verzamelt informatie en sluist deze door naar het onderwijsveld. Dit doet ze bijvoorbeeld door beschikbare kennis te ontsluiten via haar website en folders/brochures. Medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen vragen stellen via de info-lijn (telefoon en e-mail).  
  • Procesgerichte begeleiding. Handicap + studie biedt onderwijsinstellingen basis- en verdiepende scholing op het gebied van studeren met een functiebeperking. Handicap + studie organiseert daarnaast studiebijeenkomsten en een tweejaarlijks congres met als doel beleidsverantwoordelijken, stafmedewerkers (zoals decanen en voorlichters) en docenten in onderwijsinstellingen van hbo en wo te informeren over en te betrekken bij de versterking van de kansen op studiesucces van studenten met een functiebeperking. Ook participeert handicap + studie in bestaande netwerken om zo haar kennis te vergroten, te delen en good practices uit te wisselen. Handicap + studie begeleidt onderwijsinstellingen die daarom vragen bij het ontwikkelen en implementeren van (één) van de aspecten rond studeren met een functiebeperking. 
  • Strategisch advies. Handicap + studie adviseert onderwijsinstellingen bij het maken en implementeren van beleid, accreditatie, monitoring en audits. Daarnaast adviseert handicap + studie lerarenopleidingen over de wijze waarop zij aandacht voor het wegnemen van belemmeringen voor studenten met een functiebeperking kunnen integreren in hun opleidingen. 
  • Projecten voor en met onderwijsinstellingen. Handicap + studie werkt aan ontwikkeling van handreikingen voor het onderwijsveld en aan onderzoek. Bij het starten van projecten zijn de behoeften in de onderwijsinstellingen het vertrekpunt. Handicap + studie voert zelf onderzoek uit en initieert onderzoek dat anderen, bijvoorbeeld wetenschappelijke instituten of lectoren, uitvoeren. Het gaat om onderzoek samen met en ten behoeve van de instellingen. Tevens ontsluit handicap + studie het onderzoek over studeren met een functiebeperking dat door anderen is uitgevoerd. Expertisecentrum handicap + studie doet tweejaarlijks onderzoek in de vorm van de handicap + studie monitor (met behulp van CHOI).
  • Productontwikkeling. Handicap + studie ontwikkelt samen met één of meerdere onderwijsinstellingen producten voor brede implementatie in onderwijsinstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld good practices of handreikingen.

Financiële middelen

Expertisecentrum handicap + studie financiert haar werkzaamheden met behulp van gecombineerde financiering: een basissubsidie van het ministerie van OCW, projectgelden (bijvoorbeeld uit fondsen) en inkomsten uit dienstverlening aan de instellingen.

Beheer vermogen

Het vermogen van handicap + studie wordt beheerd door het bestuur.

Besteding vermogen

In het jaarlijkse activiteitenplan is een begroting opgenomen.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies