Doeltreffende aanpassingen

Doeltreffende aanpassingen
">

Op welke aanpassingen heeft een student tijdens zijn studie recht?

Het recht op aanpassingen is vastgelegd in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB). Deze wet schrijft voor dat de hogeschool of universiteit geen onderscheid mag maken tussen studenten met en zonder functiebeperking bij:


  • de toegang tot het onderwijs 

  • het aanbieden van onderwijs

  • het afnemen van toetsen

  • het afsluiten van onderwijs

De wet geeft geen lijst van mogelijke aanpassingen maar geeft aan dat een student recht heeft op voorzieningen die doeltreffend zijn voor de student om zijn/haar studie succesvol te doorlopen. Deze voorzieningen mogen geen onevenredige belasting vormen voor de onderwijsinstelling.  

Wat wordt verstaan onder 'doeltreffende aanpassingen'?

Een aanpassing is doeltreffend als deze geschikt en noodzakelijk is om de bedoelde belemmeringen weg te nemen. Een aanpassing is geschikt als deze belemmeringen van welke aard dan ook kan wegnemen en de zelfstandigheid en volwaardige participatie en integratie van iemand met een handicap of chronisch ziekte kan bevorderen. Een aanpassing is noodzakelijk als niet met een andere, mogelijk minder kostbare, voorziening hetzelfde doel kan worden bereikt (Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 169, nr. 3, p. 25 en College voor de Rechten van de Mens, 27 maart 2015, 2015-27, overweging 3.11).

Wat zijn voorbeelden van aanpassingen?

Denk aan extra tentamentijd, meer begeleiding, een flexibel rooster, een aangepast tentamen of gebruik van hulpmiddelen. Dit zijn een aantal voorbeelden. Samen met de student kan worden gekeken naar welke aanpassingen doeltreffend zijn.

Handicap + studie verzamelt voorbeelden van alternatieve toetsen. Klik hier voor alternatieve oplossingen voor de spellingstoets. Heeft u ook een voorbeeld? Stuur deze naar algemeen@handicap-studie.nl

Is 'vrijstelling' geven voor een vak ook een optie?

Voor studenten met een beperking wordt de inhoud van de studie niet aangepast. Een student kan dus niet afstuderen als hij minder vakken heeft gevolgd, niet alle kerncompetenties beheerst of studiepunten mist. Wel heeft de student recht op aanpassingen die ervoor zorgen dat de studie studeerbaar wordt voor de student. Het gaat daarbij niet om ‘minder’ maar om ‘anders’. Op onze website vindt u bij 'Studietips' een overzicht van belemmeringen en aanpassingen. 

Wie bepaalt het recht op aanpassingen?

De examencommissie van een opleiding bepaalt wie er recht heeft op bepaalde aanpassingen. De student moet zelf, met de studentendecaan, een aanvraag indienen bij de examencommissie voor de aanpassingen die hij nodig heeft. 
Soms hoeft er geen verzoek naar de examencommissie omdat bepaalde aanpassingen al gestandaardiseerd zijn binnen de onderwijsinstelling zoals bijvoorbeeld een half uur extra tentamentijd.

Zijn er aanpassingen voor het lezen van tabellen en schema's voor studenten met een visuele beperking?

Studenten kunnen maken spraaksoftware die goed tabellen uitleest, zoals NVDA. Dit is gratis software. Daarnaast kunnen docenten tabellen het beste aanleveren in Excel, dat is doorgaans toegankelijker.

De student kan daarnaast, wanneer mogelijk, zelf uitleg vragen hoe een tabel of schema is opgebouwd, zodat niet zelf alles hoeft worden uitgezocht wat vaak te vermoeiend is voor de ogen.

Hoeveel extra tijd bij tentamen is gangbaar?

Extra tijd tijdens tentamens valt ook onder het begrip 'doeltreffende aanpassing'. Belangrijk bij aanpassingen omtrent tentamens, is dat de exameneisen blijven gewaarborgd. Is tijd dus onderdeel van de competenties die worden getoetst (en moet de student dus aantonen dat je iets binnen een bepaalde tijd kan), kan de student geen extra tijd krijgen. Als dat niet het geval is, is het in principe wel mogelijk. Hoeveel extra tijd de student krijgt, is afhankelijk van de faculteit/opleiding, dit is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk krijgen studenten vaak 30 minuten extra per tentamen of 33% extra. 

VO en MBO

Ouders van kinderen en jongeren in het vo en mbo kunnen met vragen terecht bij bij het Steunpunt Onderwijs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
www.nsgk.nl/steunpuntonderwijs
06-50817151 (José Smits) 
06-48451194 (Jacqueline Schoonheim)
 

 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies