Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomsten
">
Op deze pagina vindt u informatie over de aankomende regiobijeenkomsten en de verslagen en presentaties van de regiobijeenkomsten die Expertisecentrum handicap + studie eerder organiseerde. Deze bevatten een schat aan informatie over diverse thema's rondom studeren met een functiebeperking.

Borgen kwaliteit door agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking en studentenwelzijn, oktober 2019

Op 1, 3 en 8 oktober organiseerde Expertisecentrum handicap + studie regiobijeenkomsten over het borgen van kwaliteit studeren met een functiebeperking. In achtereenvolgens Groningen, Utrecht en Amsterdam.
Naar het verslag en de presentaties

Informatievoorziening en digitale toegankelijkheid, april 2019

Op 4, 11 en 18 april organiseerde Expertisecentrum handicap + studie regiobijeenkomsten over informatievoorziening en digitale toegankelijkheid. In achtereenvolgens Amsterdam, Maastricht en Deventer.
Naar het verslag en de presentaties

Toegankelijk toetsen, najaar 2018

Op 4 en 11 oktober 2018 organiseerde het Expertisecentrum handicap + studie regiobijeenkomsten over het thema toegankelijk toetsen bij Hogeschool Windesheim en de Erasmus University Rotterdam. Deze regiobijeenkomsten zijn onderdeel van de campagne Toegankelijk toetsen, ruimer denken kan, mag en moet!
Naar het verslag en de presentaties

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, voorjaar 2018 

De regiobijeenkomsten in april 2018 gingen over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor studenten met een beperking is de overgang naar de arbeidsmarkt vaak moeilijker dan voor studenten zonder beperking. Tijdens de regiobijeenkomsten werd dit thema belicht vanuit de kant van werkgevers, jongeren met een beperking en onderwijsinstellingen. Onderzoeks- en adviesbureau KBA presenteerde het concept van de transitieroute voor studenten met een beperking, waarmee het laatste studiejaar en het eerste jaar daarna als transitiefase benoemd worden.
Zie voor de verslagen en presentaties:

24 april 2018, Universiteit Twente, Enschede

12 april 2018, TU Delft

10 april 2018, Fontys Eindhoven

Psychische klachten, najaar 2017

Binnen het hoger onderwijs neemt het aantal studenten dat psychische klachten rapporteert toe. Zowel binnen de onderwijsinstellingen als onder de studenten zelf leven er veel vragen over hoe hiermee om te gaan. Wat is er nodig om studenten met psychische klachten succesvol te laten studeren en te voorkomen dat zij uitvallen? Wat mag daarbij verwacht worden van de onderwijsinstelling en welke kennis en samenwerking is hiervoor nodig?
Zie voor de verslagen en presentaties:  

3 oktober 2017 Wageningen Universiteit en 12 oktober 2017 Haagse Hogeschool Den Haag

Instroom en privacy, zomer 2017

De regiobijeenkomsten van juni 2017 gingen over instroom en privacy. Het aantal studenten dat uitvalt in het eerste jaar van het hoger onderwijs is hoog, met name onder de groep studenten met een beperking. Voor deze studenten is de overgang van het vo/mbo naar het ho erg groot, en voordat ze hulp zoeken is het vaak al te laat om het eerste jaar goed te doorlopen. Met vertraging en (mogelijk) uitval tot gevolg. Wat kunnen hoger onderwijsinstellingen doen om de aansluiting te versterken? Tijdens de bijeenkomst verkennen we hoe een zo ‘warm’ mogelijke overdracht van vo en mbo naar het hoger onderwijs kan worden gerealiseerd. Wat hebben instromende studenten met een beperking nodig? En hoe kan op een goede manier worden omgegaan met de privacy van studenten?
Zie voor de presentaties:

13 juni 2017 Hanzehogeschool Groningen, 15 juni 2017 NHTV Breda, 22 juni 2017 Universiteit van Amsterdam

Flexibel onderwijs, voorjaar 2017

Flexibilisering, differentiatie en maatwerk zijn nodig om in te spelen op de toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie. Onder andere in haar Strategische Agenda stimuleert minister Bussemaker de onderwijsinstellingen om (meer) invulling te geven aan deze begrippen (Ministerie van OCW, 2015). Flexibel onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.
Veel onderwijsinstellingen en opleidingen hebben de handschoen inmiddels opgepakt en zijn al begonnen met het flexibiliseren van hun curricula. Maar hoe staat het daar nu mee? Hoe wordt het door de ‘gebruikers’ beleefd? En… hoe ver wil je gaan? Daar gingen de regiobijeenkomsten in maart 2017 over. Ook werd kennis gemaakt met de FlexScan.
Zie voor de verslagen en presentaties: 

14 maart 2017 Hogeschool Rotterdam, 16 maart 2017 Avans 's-Hertogenbosch, 21 maart 2017 RUG Groningen

Studeren met psychische klachten, najaar 2016

Binnen het hoger onderwijs neemt het aantal studenten dat psychische klachten rapporteert toe. Zowel binnen de instellingen als onder de studenten zelf leven er veel vragen over hoe hiermee om te gaan. Wat is er nodig om studenten met psychische klachten succesvol te laten studeren? Wat mag daarbij verwacht worden van de onderwijsinstelling en welke kennis en samenwerking met de hulpverlening/GGZ is hiervoor nodig?
Zie voor de verslagen en presentaties:

29 september 2016 Universiteit Leiden, 4 oktober 2016 Hogeschool Saxion Deventer, 6 oktober 2016 TU Eindhoven

Informatievoorziening, voorlichting en beeldvorming, voorjaar 2016

Het informeren van (aankomend) studenten in het hoger onderwijs verdient blijvende aandacht. Waar en hoe halen studenten hun informatie? Hoe zorg je dat informatie toegankelijk is? Hoe sluit voorlichting aan bij de beelden en verwachtingen die de student met een functiebeperking van de opleiding heeft? Een reëel beeld van de haalbaarheid van de opleiding speelt een rol bij het maken van een goede studiekeuze.
Zie voor de verslagen en presentaties: 

10 maart 2016 Hogeschool Leiden

15 maart 2016 Universiteit Tilburg

22 maart 2016 Katholieke Pabo Zwolle


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies